Referência da Linguagem
PHP Manual

Vari√°veis

√ćndice


Referência da Linguagem
PHP Manual